Zásady zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Hana Ninkovićova, IČ: 02729644, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, (dále jen: „správce“).

1. Kontaktní údaje správce jsou
Hana Ninkovićová
Adresa: Jindřišská 901/5, 110 00, Praha 1
Email: hairprague@seznam.cz
Telefon: +420 777 821 096

2.  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší rezervace.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění záznamu o rezervaci.

III.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
• vyřízení Vaší rezervace, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření rezervace, bez poskytnutí osobních údajů není možné rezervaci uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje:
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 1 rok od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 4 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce):

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• zajišťující služby provozování rezervačního systému a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek,
• zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití antivirových programů, bezpečné uložení záloh, bezpečná přístupová hesla. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
3. Konkrétní technologické zabezpečení ochrany osobních údajů, např.:
a. Hosting, na kterém běží webové stránky www.kadernictvípraha-1.cz
i. Server využívá technologii virtualizace na platformě VMWare vSphere Hypervisor verze 6.5.
ii. Přístupová hesla do všech administračních rozhraní jsou šifrována.
iii. Používá se dvouúrovňová autentifikace.
iv. Zálohování probíhá na externí HDD a současně na externí úložiště OneDrive Bussiness. Zálohy probíhají každý den. Přenos na cloud je přes šifrované spojení.
v. Probíhá pravidelná aktualizace virových databází.
vi. Přístup je pomocí SSH a open VPN, opět vše šifrováno, ověřováno klíči.
vii. Celá síť běží v DMZ za pfSense bránou firewall
viii. Kontrola stability serveru pomocí Uptime Robot
b. Fyzické zabezpečení:
i. Server je fyzicky uložen u poskytovatel Coolhousing s. r. o., Vinohradská 190, 130 00 Praha 3, IČ: 14893983. Tento poskytovatel zajišťuje uložení serveru dle požadavků GDPR. Politika ochrany osobních údajů dostupná na webových stránkách.
c. Technologické zabezpečení stránek www.kadernictvípraha-1.cz, www.hanastyle.cz, www.hairsalonprague.com :
i. Šifrování pomocí SSL (https protokol).
ii. Autentifikace uživatelů.
iii. Použití anonymního automatického sběru dat (Google Analytics, retarget Sklik, Gtag manager, SmartLook, „Luckyorange“).
iv. Přístup k osobním údajům mají pouze vyhrazení správci (Nicolas Lébl, Anna Léblová, Hana Ninkovićová).

VIII.Závěrečná ustanovení

1. Odesláním retervace z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.